با فراگیرشدن تب دیجیتالی شدن در سازمان­ها، نیاز به پرورش افرادی است که بتوانند فرآیند تحول دیجیتال سازمان را برنامه‌­ریزی، اجرا و نظارت نمایند. حرفه­‌ای تحول دیجیتال، ستون ایجاد چنین تحولی در سازمان است. حرفه­‌ای تحول دیجیتال، فردی متعهد به ساخت آینده دیجیتال سازمان است.

لذا برای رشد تحول دیجیتال در یک سازمان، باید به‌اندازه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های دیجیتالی، به توسعه‌ی مهارت‌های دیجیتال نیز تأکید شود. بدین ترتیب، وجود برنامه‌ای مناسب مناسبی جهت پرورش مهارت‌های دیجیتالی افراد، ضروری است؛ برنامه‌ای که پاسخ‌گوی نیازها و مهارت‌های مختلف دیجیتال سازمان باشد. دوره‌ پرورش حرفه‌ای تحول دیجیتال دیتیجی، با تمرکز بر تعاملی بودن فرایند یادگیری و آموزش جامع در زمینه‌ی تحول دیجیتال، با پیمانه های آموزشی نگرش دیجیتال، زبدگی دیجیتال و تخصصی دیجیتال در مجموع ۱۰۰ ساعت ارائه می‌گردد.

پیمانه نگرش دیجیتال در ۱۲ ساعت با محوریت بیان ضرورت تحول دیجیتال، معرفی مبانی تحول دیجیتال و مفاهیم اولیه آن، کاربردهای تحول دیجیتال در هر صنعت و بررسی نمونه‌های موردی در هر زمینه، به‌عنوان پایه برای ادامه مسیر آموزشی بوده که در پایان، منجر به ایجاد نگرش دیجیتال در دانش پذیران می‌گردد.