“دیتیجی پیشگام آموزش تحول دیجیتال در کشور” از طریق آموزش فردی، گروهی و سازمانی به ارزش‌آفرینی می‌پردازد. ارائه آموزش‌های مبتنی بر صنعت، آموزش مساله محور ، آموزش متدولوژی محور، سطح‌بندی دوره‌ها، مشاوره تخصصی و ارائه گواهینامه معتبر، آموزش­‌های دیتیجی را متمایز ساخته است. دیتیجی مرجع تخصصی برگزاری کارگاه‌های تخصصی تحول دیجیتال زیر در کشور است.