دیتیجی رسالت اجتماعی خود را ارتقا مهارت‌های دیجیتال در جامعه می‌‌داند. در همین راستا دوره‌‌های دانش‌افزایی را به صورت دوره‌ای با حضور دانشجویان علاقه‌مند در دانشگاه تهران برگزار می‌‌کند. در کنار ارتقا مهارت‌های دیجیتال دانشجویان، شناسایی و پرورش استعدادهای دیجیتال از دیگر اهداف دوره‌های دانش‌افزایی است. لازم به ذکر است که این دوره به صورت رایگان و در راستای رسالت اجتماعی دیتیجی برگزار می ‌گردد.