دیجیتال نامه، شماره 2، اسفندماه 1396

1396/12/7
شماره دوم دیجیتال‌نامه، مربوط به اسفندماه 1396، همراه با پرونده ویژه بانکداری دیجیتال، شامل یادداشت‌ها، اخبار، گزارش‌ها و آخرین رویدادهای تحول دیجیتال را اینجا بخوانید.