حمایت گروه از نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی

1396/8/16

نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی، 15 و 16 آبان 1396 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد. گروه تحول دیجیتال به عنوان حامی، در این جشنواره حضور داشت.