پروژه تحول دیجیتال مؤسسه مهرالبرز وارد فاز اجرایی شد

1396/6/7
ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی به سازمان های پیشرو در مسیر دیجیتالی شدن یکی از حوزه های اصلی فعالیت گروه تحول دیجیتال است. بسته خدمات مشاوره ای گروه، بررسی وضعیت موجود، شناسایی وضعیت مطلوب و تدوین طرح گذار دیجیتال در حوزه های مختلف از جمله مدل های کسب و کار، زیرساخت ها، فرآیندها، محصولات و خدمات را شامل می شود. گروه همچنین از توانایی لازم برای بر عهده گرفتن مسئولیت هدایت عملیاتی پروژه های مرتبط با طرح گذار برخوردار است.

در همین راستا پروژه تحول دیجیتال در مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز، پس از بررسی های اولیه، از ابتدای شهریورماه سال جاری، وارد فاز اجرایی شد.