انتشار گزارش نخستین پروژه پژوهشی گروه تحول دیجیتال

1396/7/27
گزارش نخستین پروژه پژوهشی ارزیابی وضعیت مهارت های دیجیتال در صنعت بانکداری منتشر شد،

این مطالعه توسط گروه تحول دیجیتال و با هدف بررسی وضعیت مهارت های دیجیتال در صنعت بانکداری ایران طراحی، و با تکیه بر نظرات 63 تن از مدیران و کارشناسان فعال در بانک ها یا سازمان های ارائه دهنده خدمات بانکی، که در قالب پرسشنامه گردآوری شده، اجرایی گردیده است. این مطالعه در گام نخست، سطح بلوغ هر یک از سازمان های مشارکت کننده مشخص نموده و سپس ضرورت وجودی و میزان برخورداری از مهارت های دیجیتال، و همچنین مهارت های عمومی را بر حسب این سطح مشخص نموده و از سوی دیگر راهکارهای منتخب سازمان های مشارکت کننده را برای پوشش شکاف مهارتی احتمالی، مورد بررسی قرار داده است.

برای دسترسی به این گزارش، به این لینک مراجعه نمایید.